مطالب توسط pad-admin

امنیت بار

کلیه چمدان ها، محموله ها (کارگو) و بارهای دستی حمل شده در تمامی هواپیماها قطعاً توسط اُرگان مربوطه فرودگاهی، تفتیش (screening) و بازرسی (searching) خواهند شد.

Originally posted 2017-06-11 10:58:39.